PHA-DATA

Betingelser


Priser

Alle priser er incl. 25% moms, hvor andet ikke er nævnt. Forsendelsesomkostninger er svarende til PostDanmarks takster. Ved køb under Kr. 300,00 tillægges gebyr på Kr. 25,00.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og leveringssvigt.


Bestilling af varer

Varer kan bestilles hos PHA-DATA via telefon eller email.


Levering/Forsendelse

Ved køb af produkter hos PHA-DATA er nærværende salgs- & leveringsbetingelser gældende. Angivne priser er altid ab lager og excl. forsendelsesomkostninger. PHA-DATA kan ikke drages til ansvar over for køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra PHA-DATA’s leverandør er forsinkede. En angivet leveringstid er derfor altid en cirka leveringstid. Forsendelse sker med Postens Erhvervspakker, Postens Kontraktkørsel eller iflg. aftale.


Betalingsbetingelser

Medmindre kreditaftale er indgået, sker betaling kontant, bankoverførelse eller via mobilepay. Ved for sen betaling er PHA-DATA berettiget til at debitere rente 2% pr påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.


Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver PHA-DATA’ ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.


Reklamation

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles PHA-DATA snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har, eller burde have opdaget manglen. PHA-DATA kan ikke drages til ansvar for følgeskader som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede.


Returret

Returnering og kreditering af varer sker kun efter aftale med PHA-DATA. Fragt krediteres normalt ikke.


Garanti

PHA-DATA yder 2 års garanti fra fakturadato iflg. købeloven. Ved eventuel leverandørgaranti udover 2 år, ydes garantireparationen hos leverandøren og der må på en del produkter, påregnes en længere reparationstid.
Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fejl efter garantiens udløb, kan PHA-DATA ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienummer er fjernet, ødelagt eller varen har været tilsluttet forkert.

Ved fremsendelse til reparation skal der altid forudgående være truffet aftale herom. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet.
Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld eller fejlbehæftet, og PHA-DATA kan lastes herfor, er PHA-DATA forpligtet til inden for rimelig tid, at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet. Er produktet udgået af varesortimenet, er PHA-DATA berettiget til at erstatte varen med en nyere eller anden model.

PHA-DATA forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet  PHA-DATA ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten.
Såfremt PHA-DATA tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning som følge af manglen.

PHA-DATA er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.
Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er blevet returneret som garantireparation intet fejler, forbeholder PHA-DATA sig ret til at debitere et rimeligt gebyr samt forsendelsesomkostninger til returnering.


Tab af data

PHA-DATA friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. PHA-DATA opfordrer derfor altid køberen til at tage backup/kopi af samtlige data.


Ansvarsbegrænsning

I det omfang PHA-DATA er ansvarlig over for køber, er PHA-DATA’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger mv. PHA-DATA påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.
I forbindelse med ophævelse af et køb, kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet.
Medfølgende manualer til PHA-DATA’s produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod PHA-DATA om at disse skal være på dansk.